Obiective

Extras din statului SRMNIM

Scopul Asociației SRMNIM este îmbunătățirea asistentei medicale (diagnostic și tratament) în rețeaua de medicină nucleară din Romania, precum și sprijinirea cercetării științifice și a învățământului în domeniul medicinei nucleare și al imagisticii moleculare.

În realizarea scopului, Asociația își propune următoarele obiective:

Organizează manifestări științifice: simpozioane, mese rotunde, consfătuiri, conferințe și congrese

Sprijină participarea membrilor săi la manifestările internaționale ale societăților științifice din alte țări sau la manifestări ale unor societăți internaționale la care SRMNIM este afiliată; desfășoară activități legate de participarea asociației și a membrilor săi la congrese, târguri si expoziții (activități privind organizarea standurilor, producerea și diseminarea de materiale promoționale, contacte cu prilejul participări la aceste evenimente etc.)

Elaborează anual calendarul manifestărilor științifice medicale proprii și de interes pentru membrii săi (congrese și conferințe naționale cu participare internațională. Consfătuiri, simpozioane, mese rotunde etc.)
Propune manifestări științifice în probleme interdisciplinare

Difuzează cele mai importante concluzii ale diverselor manifestări științifice către cei interesați - ministerul sănătății prin direcțiile de resort, academia de științe medicale, alte instituții similare sau nesimilare

Asigură fondul de articole destinat apariției revistei medicale proprii, precum și a altor lucrări informative științifice

Colaborează cu organizațiile internaționale sau naționale din alte tari care își desfășoară activitatea în domeniul medicinei nucleare

Sprijină și colaborează direct cu ministerul sănătății - structurile specializate pe diversele probleme organizatorice, de asistenta medicală și cercetare științifică

Reprezintă interesele comunității de medicină nucleară din tara în luarea deciziilor cu caracter profesional, științific și organizatoric

Colaborează cu academia romana, cu academia de științe medicale, cu universitățile de medicina și farmacie din tara, precum și cu alte instituții de cercetare și învățământ

Colaborează cu colegiul medicilor din România în toate problemele organizatorice, de pregătire profesională și științifică sau de legislație specifica, colaborează cu comisia națională pentru controlul activităților nucleare (CNCAN) în toate problemele organizatorice, de pregătire profesionala și legislație în domeniul medicinei nucleare

Stimulează activitatea științifică a membrilor săi prin acordarea de premii din fondurile asociației, prin realizarea de schimburi de experiență internaționale sau prin participarea la congrese internaționale, prin inițierea si derularea de proiecte de cercetare multidisciplinara

Sprijină activitatea științifică a tinerilor specialiști si a medicilor in formare in domeniul medicinei nucleare
Poate angaja prin structurile de conducere personal auxiliar sau consultanți sau societăți comerciale pentru prestarea unor servicii si/sau activități de consultanta

Elaborează strategii de promovare și derulează activități de promovare a proiectelor întreprinse de aceasta și de membrii acesteia (inclusiv comunicarea și promovarea facilitaților proiectelor disponibile pentru uzul membrilor, atragerea de noi membri, dezvoltarea de pagini web/ portaluri etc.)

Desfășoară activități de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de asociație:
Desfășoară activități aferente organizării de, si/sau participarea la sesiuni de formare (training) și/ sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experiență

Desfășoară activități de management, coordonare, monitorizare și raportare privind implementarea coordonata și coerenta a proiectelor și implementarea planurilor de dezvoltare

Întreprinde activități de comunicare, construire de imagine (branding) la nivel național și european, mediatizarea proiectelor și a rezultatelor, întărirea cooperări cu parteneri interni și europeni

In derularea activității sale, asociația SRMNIM va putea achiziționa atât active corporale, cât și active necorporale, obiecte de inventar, sau poate desfășura orice alte achiziții